Pytania i polecenia kontrolne

1.    1.  Jakimi zasobami zarządza system operacyjny?

Zarządzanie zasobami systemu komputerowego:

 • przydział zasobów,
 • synchronizacja dostępu do zasobów (zapobieganie interferencji),
 • ochrona i autoryzacja dostępu do zasobów,
 • odzyskiwanie zasobów,
 • rozliczanie – gromadzenie danych o wykorzystaniu zasobów.

Zarządzanie procesem – proces to program w stanie uruchomionym, każdy proces wymaga przydziału pewnych zasobów, włączając w to czas procesora, pamięć, pliki oraz urządzenia wejścia/wyjścia, aby w pełni wykonać swoje zadanie. System operacyjny jest odpowiedzialny w fazie zarządzania procesami za:

 • tworzenie i usuwanie procesu,
 • wstrzymywanie i przywracanie procesu,
 • zapewnienie mechanizmów pozwalających na synchronizację procesów oraz komunikację między procesami.

Zarządzanie pamięcią operacyjną – pamięć to duża tablica słów lub bajtów, każda z własnym adresem, pamięć jest szybko dostępna i dzielona jest pomiędzy procesor oraz urządzenia wejścia/wyjścia. Pamięć główna jest ulotnym miejscem przechowywania danych, traci swoją zawartość w czasie awarii systemu. System operacyjny jest odpowiedzialny w fazie zarządzania pamięcią za:

 • utrzymywanie informacji, która część pamięci jest aktualnie używana i przez kogo,
 • decydowania, który proces powinien zostać wczytany do pamięci, jeżeli pamięć jest wolna,
 • przydzielanie i zwalnianie pamięci.

Zarządzanie plikami – plik jest zbiorem informacji zdefiniowanym przez twórcę pliku. Zazwyczaj, pliki reprezentują programy (źródła programów lub pliki wykonywalne) oraz dane. System operacyjny jest odpowiedzialny w fazie zarządzania plikami za:

 • tworzenie i kasowanie plików,
 • tworzenie i kasowanie katalogów,
 • wsparcie dla użytkowników końcowych przy operacjach na plikach,
 • mapowanie plików na nośniku danych,
 • tworzenie kopii plików.

Zarządzanie wejściem/wyjściem – system wejścia/wyjścia składa się z: systemu buforowania, interfejsu urządzeń głównych, sterowników (kontrolerów) dla specyficznych urządzeń.

Zarządzenie nośnikami danych – pamięć główna jest ulotna i często za mała aby obsłużyć wszystkie programy i dane, dlatego stosuje się nośniki danych (najczęściej dysk twardy) do powiększania tej pamięci tak zwanej pamięć drugiego rzędu, na napędach tych mapuje się pamięć główną. System operacyjny jest odpowiedzialny w fazie zarządzania nośnikami danych za:

 • zarządzanie wolną pamięcią,
 • alokacją zapisu,
 • planowaniem dysku.

Zarządzanie Maszyną Wirtualną - system operacyjny udostępnia aplikacji tzw. maszynę wirtualną, czyli uproszczony obraz komputera, na którym pracuje aplikacja. W ramach maszyny wirtualnej system udostępnia aplikacji informacje dotyczące komputera oraz dodatkowe rozszerzenia, które ułatwiają pracę (np. folder udestępniony przez sieć aplikacja widzi tak samo jak uzytkownik znajdujący się na lokalny dysku; aplikacja korzystająca z takiego folderu nie zajmuje się obsługą sieci; aby mogła go używać, system operacyjny udostępnia go jako folder lokalny).

 

       2.  Czym jest powłoka systemowa? Jaki program pełni funcje powłoki w systemach Windows?
Powłoka systemowa (ang. shell) - program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").

Powłoka często sama zawiera podstawowe polecenia, gdy jednak wydane przez użytkownika polecenie nie jest wbudowane, uruchamiany jest program zewnętrzny. Po zalogowaniu użytkownik znajduje się w linii poleceń i może wydawać polecenia systemowi. Zachęca go do tego tzw. znak zachęty (shell prompt) - zwykle jest to '>', '$' lub '#'.

Program pośredniczący w komunikacji między użytkownikiem a systemem operacyjnym. Powłoka systemowa zawiera szereg poleceń i umożliwia uruchamianie innych aplikacji. Ma także interfejs, który umożliwia korzystanie z wbudowanych w nią poleceń.

W Windows powłoką systemową jest Eksplorator Windows


 3.  Wymień znane wydania systemu Windows XP oraz Windows Vista i Windows7. Czym różnią się między sobą?

 4.  Scharakteryzuj poszczególne elementy dowolnego okna w systemie Windows.

  pasek nazwy okna                                                      

        pasek menu
  pasek narzedzi
  pasek stanu
  przycisk minimalizacji
  przycisk maksymalizacji
  przycisk zamknij

 

       5.  Czym są aplikacje domyślne dla danego typu plików?

 6.  Czym jest rozszerzenie pliku? Wymień znane Ci rozszerzenia oraz przykładowe programy, które służą do obsługi takich plików.
 
 7.  W jaki sposób działa mechanizm schowka? Do czego może być on wykorzystywany?

 8.  Czym są skróte klawiszowe? Jakie skróty pozwalają na otworzenie dokumentu, jego zapisanie, skopiowanie danych do schowka i ich wklejanie?

 9.  Czym się różni się stan wstrzymania od hibernacji systemu operacyjnego?

 10. Wymień i scharakteryzuj podstawowe rodzaje oprogramowania komputerowego.

 11. Czym jest system plików?

 12. Jaka jest różnica między dyskiem fizycznym i dyskiem logicznym?

 13. Wyjaśnij znaczenie pojęć: sektor, klaster, plik, katalog, partycja, ścieżka dostępu.

 14. Czemu służy formatowanie dysków?

 15. Jak utworzyć skrót do pliku lub folderu?

 16. W jakim celu używa się kompresji danych?

 17. Czym jest archiwizacja danych? Jakie są dostępne rodzaje kopii zapasowej? Opisz każdy z nich.

 18. Wymień różnice między systemami FAT i NTFS.

 19. Jakie zadanie mają programy skanujące dysk?

 20. Czym jest defragmentacja dysków?

 21. Wymień rodzaje złośliwego oprogramowania.

 22. Czym są wirusy polimorficzne?

 23. Do czego służy harmonogram zadań?

 24. Wymień uprawnienia do plików i folderów na dyskach NTFS.

 25. Na czym polega dziedziczenie i sumowanie uprawnień NTFS?

 26. Wymień uprawnienia specjalne NTFS.

 27. Co oznaczają czynne uprawnienia?